K j ø v a n g e n  V A
Akershus fylke
Vestby kommune
KjøvangenVA er et selskap som har etablert et brukereid vann og avløpssystem for alle hytter og hus i Kjøvangen.
Det er knyttet til offentlig vann og avløp.

Det er trolig det første anlegg som ble etablert i Vestby kommune hvor det ikke forelå et pålegg om etablering.

Det er et trykkavløpssystem hvor hver eiendom har en egen liten avløpstank med trykkpumpe i.
Samtidig sørget Hafslund for utskifting av kraftledninger, fra luft til jordkabler.
Som betyr at vi ble kvitt omtrent alle strømstolper i hele vårt området.

Bygging igangsattes januar 2011.
Ferdig til bruk for dem som koblet seg på, høsten 2012. Så det ble nesten to års byggetid.

I 2019 ble fase 2 sparket i gang. Da ble 32 nye tilkoblinger utført. 
Informasjonside - medlemmer
E-postkontakt til drift:
post@kjovangenva.org
Oppdatert 10.11-2021
Diverse instruksjoner og opplysninger vedr. VA-anlegget.
 OBS! Det er viktig å lese diverse 
 instruksjoner på lenken over.
 
  Nye medlemmer er velkomne!
 
Det koster kr 180 000,-   for påkobling  til
  hovedledning, samt dekke sine egne  
  kostnader til grenledningen fra 
  hovedledning, med tilbehør.
  Arbeidet utføres av godkjent
  entreprenør. Oppdrag og oppgjør  
  går gjennom driftselskapet.
  Driftselskapet Kjøvangen VA SA vil kunne   
  formidle videre fremgang i et ev. 
  tilkoblingsprosjekt. 
  Driftselskapet har ansvaret for
  driften i det videre.

  Med vennlig hilsen
   Styret
Vann & Avløpsanlegg i Kjøvangen!
 Det er bygget av innbyggerner selv, for å være i forkant av forurensingskrav som vil komme.
 Anlegget får vann fra Vestby kommune og leverer kloakk til kommunalt renseanlegg.
 Entreprenøren var ferdig med sin oppgave i fase 1 i 2012. Fase 2 med 32 nye påkoblinger ble startet i 
 2018 - ferdig i 2020.
 Anlegget er ferdig utbygget.
 Trykkavløpsanlegget har vært i drift i nesten 10 år uten alvorlige feil og mangler. Ca 42 pumper (av 179
 som er i bruk) har måttet få service og bytte av gummilameller. Årsaker har vært feil av rørlegger, 
 elektrikere og brukerfeil. Det blir færre feil år for år. Svake deler blir byttet og folk lærer å bruke
 anlegget etter hvert. En god utvikling.
 Det som ikke er så bra, er at noen få av pumpene som er 10 år gamle og har vært i drift, får så
 mange feil at de må byttes ut med nye. Det kan bety høyere årsavgift etter hvert.
 Kjøvangen nov. 2021.
 Vestby kommune har hele veien vært positive til tiltaket og har vært raske med
 byggetillatelser for våtrom på hyttene, som lovet.


 SKRIV UT OG OPPBEVAR PÅ HYTTA.
 Råd fra utstyrsleverandøren/entreprenøren - bryterne/styreskap:
 
Særlig til dere som forlater hytta på høsten og ikke kommer tilbake før i mai.
 1 FRYSING/TINING av hytteeiers egne grenrør fra hovedledningen ved veien til hytta. Hyttene har 
 egne brytere for å slå av og på varmekablene. Om dere ikke vet noe om dette, kontakt den elektriker 
 dere brukte for å få informasjon. Rørene tåler frysing, men det er et men.
 Kloakkledningen vil med sitt innhold ta lenger tid med tining. Når vannledningen tiner er det greit, man
 ser vannet renne. Men man vet ikke sikkert når kloakkledningen er tint. Bruker man vann med det
 samme det er tint og pumpens UT-rør fremdeles er frosset, får man en situasjon hvor pumpen pumper 
 mot stengt dør. Det er svært dårlige vilkår for pumpens levetid. Varmekablene tar ca 7/8 watt pr meter,
 så det er ikke mye strøm som går med på kanskje 50 meter inne på tomta.Rådet blir; la i det minste 
 varmekabelen til avløpsrøret stå på på vinteren, selv om du ikke er på 
 besøk. Det kan hindre mye større utgifter som kanskje ikke dekkes av forsikringer. Blir det noen
 besøk i løpet av vinteren - la begge stå på. Det er ikke nødvendig å sette på varmekablene før det er 
 kaldt/minusgrader også om dagen.

 Kontroll av
at avløpsrøret er åpent:
Tapp vann når dere kommer om våren. Lytt over kummen og hør at 
 pumpen starter. Steng vannet og kontroller at pumpen STOPPER.  Pumpen skal da ikke gå mer enn 30 til ca. 
 100 sekunder. Da er ting i orden. Stopper ikke pumpen - slå av sikringen og finn ut hvorfor avløpsrøret er 
 stengt. Er for eks. kranen ved veien (den orange) til avløpet stengt? Er det frost i røret fortsatt? Har naboen 
 fritt avløp?
 
 2 Det er tre brytere å holde styr på, for dere som har fått lysegrått skap med bryterne i. Den lille grå 
 som ser ut som en sikring med temperatur-dreieskive, slår av og på det lille varmeelementet i skapet 
 OG varmen i kummen. Til den er det også koblet en termostat som slår inn på ca 5-10 garder. Denne 
 bryteren kan stå på året rundt. Hos noen ser man ikke brytemuligheten på denne. Da står det på året 
 rundt, men termostaten har slått av forbruket. Varmekabelen i kummen slår seg også av på sommeren 
 ved høyere temtaraturer.
 Så er det de to bryterne til varmekablene til vann og avløpsrørene som sitter på boksene.
 På = "DRIFT". "TINE" funksjonen betyr dobbel effekt i to timer, så går den tilbake av seg selv til vanlig 
 "drift".
 Når disse to brytere slås av om våren og på om høsten når kulden kommer, har man god funksjon på 
 anlegget. Når man slår på, går det et eller tre sekunder, så skal grønt lys bli fast lysende.
 
 3
Husk, slå ikke av hovedstrømmen på hytta på høsten, pumpen må ikke fryse.

 2
. Stenging av vann og klargjøring for vinteren. Med vann i hytta må man ta noen forbehold for 
 frost. Med varmekablene på er det greit hele veien fra hovedledningen, der vannledningen har den grå 
 kappen rundt. Det er en stor fordel å gjøre seg litt kjent med hvor vannet kommer inn i hytta og hvor 
 vannmåler og kraner er. Der det svarte vannrøret blir blottlagt kommer gjerne en vannmåler og en 
 stoppekran eller to. Der stoppekranene og vannmåleren er, må det være frostfritt. Det er på disse 
 stoppekranene man kan stenge vannet for vinteren, om man vil det. Frostfritt miljø må de likevel ha. 
 Det er mange løsninger for dette. Enkelt kan det muligens gjøres ved å strappe en 2 m varmekabel på
 kraner og vannmåler, (klikk på lenke under,)
 http://www.jula.no/frostsikringskabel-2m-417049
 så slipper man å varme opp et helt rom der kraner og vannmåler er. Surre litt isolasjon rundt etterpå og 
 dette vil ikke fryse.
 Inne i hytta gjør man som man pleier. Er det ikke varme i hytta om vinteren - tappes varmtvannstanken
 og man sper ut vannet i alle vannlåser med frostvæske av noe slag, stenger vannet og åpner kraner -  
 slik man ev. har gjort før om årene.
 
 5
Skyll godt gjennom kloakkanlegget med vann før dere stenger hytta for vinteren! Gjerne med 
 hageslangen ned i kummen og spyl bort rester langs kanter og slikt så pumpen starter og stopper flere 
 ganger. Etter spyling, la vannet renne i minst ti minutter. Det bidrar til at det er mest rent vann i
 avløpsgrenledningen, som betyr noen positivt for oppstarten om våren. I tillegg får man en kontroll med  
 pumpens funksjon der i kummen.

 6 Dere som har hatt andre elektrikere enn de entreprenøren brukte til å koble bryterne, følg samme råd 
 for av og på. Få også din elektrikers oppskrift om hvor bryterne er og hvordan det er koblet.
 Fibernettverk i Kjøvangen. Mange har nå et stort TV-utvalg
 og kraftig Internett.
 Ev. flere abonnementbestillinger mottas her: http://www.soonvision.no/?id=32

Til VA-medlemmer i Kjøvangen!
Vær grei å melde adresse-endring, hjemme og e-post,
vår e-post når dere flytter eller det skjer eiendomsoverdragelser/salg!

ALARM
Om alarmen går, trykk på lydsymbolet på alarmboksen så stopper pipingen. Stopp all tilførsel av vann til tanken og slå av sikringen til pumpe. Er tanken full, kan man begynne å øse ut
så fort som mulig - om dere vil gjøre det.
Kontakt Driftselskapet på
post@kjovangenva.org
Orientering om hva gjøre, videre får dere derfra.

DET ER LITT MER Å TENKE PÅ NÅR MAN SOM VI, HAR TRYKKAVLØP MED PUMPE I AVLØPET.

DERE KAN FOR EKS. FØLGE MED PÅ HVOR LENGE PUMPE GÅR. GANGTID VISES I DEN BLANKE STYREBOKSEN PÅ DET LILLE GRÅ DISPLAYET NÅR PUMPE GÅR.
GANGTIDEN ER CA. 10-25 SEKUNDER FOR HVER GANG DEN STARTER.
DET BLIR KANSKJE MELLOM 10 OG 20 TIMER I ÅRET PÅ EN HYTTE SOM ER MYE I BRUK. 

DET ER VELDIG VIKTIG AT INGENTING ANNET ENN DET SOM SKAL I AVLØPET KOMMER DIT.

1.VASKEBØTTER MED SAND OG      SKARPE PARTIKLER - NEI.
2. KAFFEGRUT - NEI.
3. RESIRKULERT TOALETTPAPIR - NEI.
4. KLUTER OG TAUSTOMPER - NEI.
5. Q-TIPS - NEI.
5. FETT, SÅ LITE SOM MULIG.
6. STRØMBRUDD?? - IKKE TAPP VANN.

DE SOM NYLIG ER BLITT MEDLEMMER I 2021
HAR EN LITT ENDRET VERSJON AV PUMPEKUMMEN.
KUMMEN ER GRØNN OG KONTAKTEN TIL PUMPE ER KOMMET LITT MER BESKYTTET I EGET AVLUKKE I TANKEN.


FASE 2 - NYE TILKNYTINGER - DETTE ER VIKTIG FOR DERE NYE!

Den rørlegger som koblet opp anlegget hos dere - den som satte i gang avløpsanlegget og åpnet for det offentlige vannet inn - skal søke kommunen om byggetillatelse for de to ledningene fra kum og inn, med skisser, samt søke kommunen om "Sanitærabonnement" for eiendommen. Det er skjemaer som skal fylles ut. Men det er eier av eiendommen som har ansvar for at det blir gjort! Men det er fagmannen med ansvarsrett som skal gjøre det. Således må eier presse på sin rørlegger - for at det skal bli gjort!

 
 

Tanken dere nye medlemmer
fikk inn på tomtene i 2020. Fargen og konstruksjonen er litt annerledes/
bedre. Den elektroniske styreboksen til pumpe sitter i lokket på tanken og el-kontakten er mer beskyttet mot fukt.
Ellers er pumpe og annet likt som de svarte tankene fra 2011.
Det ble holdt et informasjonsmøte for nye medlemmer i Son den 11. mai-2019. En PowerPoint ble presenter der. Noen etterspurte den og her er den, nedlastbar for alle som vil.